Маммография молочных желез | Корпоративный фонд "University Medical Center"
slider image

Маммография молочных желез

Құрметті клиенттер,  «UMC» КҚ сүт бездерінің маммографиясы жұмыс істей бастағанын хабарлаймыз.

Сүт бездерінің маммографиясы – бұл арнайы аппаратты – маммографияны қолданатын рентгендік скрининг.

Әдістің ақпараттылығы айтарлықтай жоғары – 90%-дан астам. Мақсат – симптомдар басталғанға дейін шамамен екі жыл бұрын сүт безінің патологиясын, оның ішінде ісіктерді ерте кезеңде анықтау және диагностикалау.

Сүт безінің маммографиясы кімге ұсынылады?

Профилактикалық мақсаттағы диагностика 40 жастан асқан әйелдерге арналған, өйткені осы жастан бастап қатерлі ісік ауруының даму қаупі артады.

Шартсыз көрсеткіштер бойынша сараптама тағайындалады:

 • кеудедегі ауырсынумен;
 • егер соққылар мен тығыздағыштар сезілсе;
 • сүт бездері арасындағы пішіндегі айырмашылықтармен;
 • ниппельден ағумен;
 • егер лактация болмаған кезде бездердің толып кетуі байқалса;
 • емізіктердің қызаруы немесе олардың пішінінің өзгеруі;
 • операция алдындағы тексеру және емнің сәттілігін бақылау үшін.

Маммографияны қашан алу керек?

 • Сүт бездерінің шағымдары мен аурулары болмаған жағдайда, 40 жастан кейін бірінші маммография ұсынылады. Сондай-ақ бұл зерттеуді 35 жастан 40 жасқа дейін бір рет өткізу ұсынылады. 40 жастан 50 жасқа дейін екі жылда бір рет тексеруден өту керек. 50 жастан кейін жыл сайын маммография қажет. Сүт бездерінің аурулары (мастопатия, жақсы және қатерлі ісіктер және т.б.) болған кезде маммографияны дәрігер тағайындайды.

Дайындық!

1. Тексеру етеккір циклінің 7-14-ші күндері, сүт безі аз ауырған кезде жүргізіледі.
2. Зерттеу күні сүт бездерінің терісіне және қолтық асты аймағына дезодорант өнімдерді, кремді және ұнтақты қолдануға болмайды.
3. Менопаузадағы әйелдер үшін маммография кез келген қолайлы уақытта жүргізіледі.

Қосымша ақпарат алу және кездесуге жазылу үшін Байланыс орталығына хабарласу қажет:

+ 7‒775‒007‒15‒20

байланыс орталығы


Уважаемые клиенты рады сообщить Вам в КФ ЮМС начал работу

Маммография молочных желез

 

Маммография молочных желез – это рентгеновский скрининг при помощи специального аппарата – маммографа.

Информативность методики достаточно высокая – более 90%. Цель – выявление и диагностирование патологии молочных желез, в том числе опухолей, на ранних стадиях, примерно за два года до появления симптомов.

Кому рекомендована маммография груди?

Диагностика с профилактической целью показана женщинам, возраст которых старше 40 лет, так как начиная с этого возраста риск развития онкозаболеваний возрастает.

По безусловным показаниям обследование назначают:

 • при болях в груди;
 • если прощупываются бугорки и уплотнения;
 • при различиях формы между молочными железами;
 • при выделениях из соска;
 • если наблюдается нагрубание желез при отсутствии лактации;
 • при покраснениях сосков или изменении их формы;
 • для предоперационного обследования и контроля успешности проводимого лечения.

 

Когда Вам следует пройти маммографию?

 • При отсутствии жалоб и заболеваний молочных желез первую маммографию рекомендуется выполнять после 40 лет. Так же рекомендуется проводить это исследование однократно в возрасте с 35 до 40 лет. С 40 до 50 лет необходимо проходить обследование один раз в два года. После 50 лет необходимо проходить маммографию каждый год. При наличии заболеваний молочных желез (мастопатия, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.) маммографию назначает врач.

 

Подготовка!

1. Обследование проводится на 7-14 день менструального цикла, когда грудь менее болезненна.
2.  В день исследования не следует наносить дезодорирующие средства, крем и пудру на кожу молочных желез и подмышечных областей.
3.  Женщинам в менопаузе маммография выполняется в любое удобное время.

 

Для получения подробной информации и записи на прием Вам необходимо обратиться в Контакт-центр:

+7‒775‒007‒15‒20

контакт-центр

Dear clients, we are glad to inform you at the CF «UMC» has started to work Mammography of the mammary glands

Mammography of the mammary glands is an X-ray screening using a special apparatus –  mammography.

The information content of the method is quite high – more than 90%. The goal is to identify and diagnose breast pathology, including tumors, in the early stages, about two years before the onset of symptoms.

Who is breast mammography recommended for?

Diagnostics with a prophylactic purpose is indicated for women who are over 40 years old, since from this age the risk of developing cancer increases.

According to unconditional indications, the examination is prescribed:

 • with chest pain;
 • if bumps and seals are felt;
 • with differences in shape between the mammary glands;
 • with discharge from the nipple;
 • if engorgement of the glands is observed in the absence of lactation;
 • with redness of the nipples or a change in their shape;
 • for preoperative examination and monitoring the success of the treatment.

When should you get your mammogram?

In the absence of complaints and diseases of the mammary glands, the first mammography is recommended after 40 years. It is also recommended to conduct this study once at the age of 35 to 40 years. From 40 to 50 years old, it is necessary to undergo an examination once every two years. After age 50, mammography is required every year. In the presence of diseases of the mammary glands (mastopathy, benign and malignant tumors, etc.), mammography is prescribed by a doctor.

Preparation!

1. The examination is carried out on the 7-14th day of the menstrual cycle, when the breast is less painful.
2. On the day of the study, do not apply deodorant products, cream and powder to the skin of the mammary glands and axillary areas.
3. For women in menopause, mammography is performed at any convenient time.

For more information and to make an appointment, you need to contact the Contact Center:

+ 7‒775‒007‒15‒20

contact center

Запись на кт/мрт